பனி விழும் மலர்வனம்! – 16

பனி விழும் மலர்வனம் – த்தின் 16ம் அத்தியாயத்தின் லிங்க் இங்கு தந்துள்ளேன்.

EPISODE – 16

படித்து உங்களுடைய கருத்துகளைத் தெரிவுக்கவும்!

ஆவலுடன் காத்திருகின்றேன்!

இப்படிக்கு,
ஸ்ரீஜோ

Advertisements

8 thoughts on “பனி விழும் மலர்வனம்! – 16

 1. Hi Shrijo,
  your novels are really wonderful.I have read all your novels..your way of presenting is very impressing.
  Is panivilum Malarvanm story over with 16th episode or it will continue.?

  Regards,
  Mano

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s